Jump to Navigation

Nádory mléčné žlázy u fen

Kategorie:
tmz.jpg

Nádory mléčné žlázy jsou poměrně obvyklým nálezem u starších nekastrovaných fen (vyskytují se odhadem u 25% nekastrovaných fen starších 4 let). Nádory mléčné žlázy se objevují v anatomické lokalizaci této struktury u fen, tj. od spodní strany hrudníku až po třísla po obou stranách střední linie břicha. Mezi nádory mléčné žlázy u zvířat a nádory prsu u žen existuje řada rozdílností, hlavně v typech tumorů, malignitě a léčebných možnostech.

Nádory mléčné žlázy mohou být malé, jednoduché uzlíky v odkoží, ale i velké, agresivně rostoucí a metastazující tumory. Při včasném záchytu a rychlé léčbě je však možné i některé závažnější nádory úspěšně léčit.

U psů se vyskytuje řada typů nádorů mléčné žlázy. Přibližně 50% je benigních (nezhoubných) a 50% maligních (zhoubných). Nejobvyklejším typem benigního tumoru MŽ je směs několika buněčných typů, což je obecně u nádorů u různých živočišných druhů dosti vzácné. Tato směsice je obecně nazývána „benigní smíšený mamární tumor“ a obsahuje jak žlaznatou tak pojivovou tkáň. Jiné benigní tumory MŽ, které se běžně vyskytují, jsou komplexní adenom, fibroadenom, duktální papilom a jednoduchý adenom.
Z maligních nádorů se setkáváme s tubulárním adenokarcinomem, papilárním adenokarcinomem, papilárním cystickým adenokarcinomem, solidním karcinomem, anaplastickým karcinomem, osteosarkomem, fibrosarkomem a maligními smíšenými tumory.

Příčiny
Vývoj benigních tumorů (nikoliv maligních!) je jednoznačně vázaný na opakovaný vzestup pohlavního hormonu progesteronu během říjového cyklu. I přes tento fakt však kastrace před dosažením věku 2-2,5 roku výrazně snižuje riziko vývoje jak benigních, tak maligních nádorů. Kastrace po dosažení tohoto věku snižuje riziko výskytu benigních tumorů, ale zdá se, že není prevencí výskytu tumorů maligních. Tyto výsledky by mohly vést k závěru, že hormony nemají přímý mutagenní vliv na buňky mléčné žlázy. Přijímaná teorie praví, že hormony svým stimulačním efektem na buněčný růst a dělení zvyšují počet buněk dostupných pro maligní transformaci. Toto přesně odpovídá nálezům, kdy se evidentně benigní tumory zvrhnou v agresivní, maligně se chovající tumory. Včasná kastrace tedy může snížit riziko maligních nádorů tím, že buňky mléčné žlázy se přestanou množit a minimalizuje se přeměna dělících se buněk na nádorové např. karcinogeny z prostředí okolo nás. Pro zajímavost uvádíme, že březost a laktace nemá vliv na riziko vzniku nádorů MŽ, ale u fen, které byly připuštěny ve velmi mladém věku se riziko vzniku nádorů MŽ lehce snížilo. Důvod není zatím znám.
Přibližně 50% maligních nádorových buněk mléčné žlázy má na sobě receptory pro estrogeny nebo progesteron. To znamená, že zvýšená hladina těchto hormonů podporuje růst těchto nádorů. Tento fakt přesně koreluje s našimi klinickými zkušenostmi – maligní nádory se vždy po hárání dramaticky zvětší. Benigní nádorové buňky mají tyto receptory také a jsou tedy taktéž pod livem pohlavních hormonů. Znamená to, že kastrace je důležitá i v případě, že se tumor již objevil. V jedné studii nádorů MŽ u fen bylo zjištěno, že feny kastrované v době odstranění tumorů mléčné žlázy žily o 45% delší dobu než feny, u nichž nebyla kastrace provedena.

Rizikové faktory
Existuje pouze málo typů nádorů, kterým lze efektivně předejít tak jako u nádorů mléčné žlázy. Riziko výskytu nádoru MŽ se téměř eliminuje, jestliže se fena vykastruje před prvním háráním. Riziko vzniku maligních nádorů MŽ se po první říji zvyšuje a po druhé říji již dosahuje 25% ! Březost a laktace jak již bylo výše uvedeno žádný preventivní význam nemá (řada chovatelů si myslí, že ano!).
Nádory mléčné žlázy se nejčastěji vyskytují u fen nekastrovaných, ve středním věku, mezi 5 a 10 rokem života. Vzácně se mohou objevit již ve stáří 2 let. Taktéž vzácně se mohou objevit i u psů samčího pohlaví, kde se většinou chovají velmi agresivně a mají špatnou prognózu.
Plemena se zvýšeným rizikem: pudl, bretaňský španěl, irský setr, pointr, foxteriér, bostonský teriér, kokršpaněl.
Časná kastrace je tedy jednou z nejlepších věcí, co může majitel udělat pro zlepšení zdraví své feny a prodloužení jejího života.

Příznaky
Nádory MŽ se mohou vyskytovat jako jednotlivá bulka, tuhá větší masa nebo mnohočetná zduření v oblasti mléčné žlázy. Benigní tumory jsou většinou hladké, malé a pomalu rostou. Jsou volně pohyblivé jak vůči kůži, tak i břišní stěně. Oproti tomu maligní mohou růst rychle, mají nepravidelný tvar, jsou fixované ke kůži nebo břišní stěně, jejich povrch může být otevřený a hnisat. Může se stát, že tumor, který byl dlouhou dobu malý, začne náhle rychle a agresivně růst, není to však tak obvyklé.
Feny mají obvykle 8-10 mléčných žláz, každá má svůj struk. Nádor se může vyskytnout v kterékoli žláze, častější je však výskyt v oddílech blíže pánevních končetin, na břiše a v tříslech. V 50% případů mají feny více jak 1 nádor, velmi obvyklé jsou mnohočetné, v různých oddílech mléčné žlázy.
Maligní tumory se mohou objevit současně se zánětem mléčné žlázy a stanou se zřetelnými poté, co příznaky zánětu odezní. Zánětlivý karcinom je extrémně agresivní forma maligního tumoru MŽ, může imitovat zánět a pokud se tyto příznaky objeví u feny, která nelaktuje, je na něj třeba hned myslet. Vypadá jako masa, která postihuje jeden oddíl nebo několik vedle sebe, postižená oblast je zarudlá, oteklá a teplá na dotyk, fenu to většinou značně bolí.

Diagnóza
Je velmi obtížné určit typ nádoru podle jeho vzhledu. Chirurgické odstranění nádoru a jeho histologické vyšetření jsou nutné pro přesné určení typu nádoru. Tenkojehelná biopsie a cytologické vyšetření je rychlá metoda, která může hned rozlišit benigní a maligní nádor nebo zánět, nicméně zrovna u patologických stavů mléčné žlázy je to pouze velmi orientační, dosti nepřesné.
Nádory, které jsou maligní a agresivní, se mohou šířit do mízních uzlin či do plic. RTG vyšetření hrudníku, ultrazvuk břicha a prohmatání mízních uzlin je proto vždy nutné provést. Vhodné je i vyšetření krve a analýza moči, posoudíme tak funkci vnitřních orgánů.
U fen s benigními nádory je řešením jejich odstranění. U případů maligních tumorů je nutný tzv.staging, tj. posouzení rozšíření nádoru do těla. Pokud je nádor do 2,5 cm v průměru, i v příp. maligního adenokarcinomu je většinou jeho chirurgické odstranění definitivním řešením. Nádory velké, invadující okolí, histologicky agresivní, sarkomy (původ z pojivové tkáně), postihující mízní uzliny a šířící se na jiná místa v těle jsou vysoce rizikové pro opětovný nárůst v původním místě nebo metastázy na jiná místa organismu, zejména do plic.
Přibližně 50% maligních nádorů má metastázy v době chirurgického řešení! Druhá polovina je omezena na místo vzniku a kompletní odstranění je definitivním řešením.

Terapie
Co nejčasnější chirurgické odstranění nádoru je jasným cílem, s výjimkou velmi starých fen s jiným onemocněním, znemožňujícím podstoupení anestezie. Jestliže je rakovina v časném stadiu, chirurgie je definitivním řešením v 50% maligních nádorů a u všech benigních. Rozsah chirurgie závisí na předoperačním rozhodování chirurga. Někdy stačí odstranit pouze nádor a nejbližší okolí. Dělá se to v případech, kdy je nádor jasně ohraničen a malý. Ve většině případů je však vhodné radikálně odstranit nejen tumor samotný, ale i celý oddíl mléčné žlázy a sousední oddíl včetně mízních uzlin, přes které z této části mléčné žlázy odchází míza. U některých typů, zvláště sarkomů, je kompletní odstranění nemožné a chirurgie může být doplněna o chemoterapii, radioterapii či antiestrogenní terapii. Samotné provádění těchto způsobů léčby není v případě nádorů mléčné žlázy příliš úspěšné.
Pokud je tumor velmi rozsáhlý a nelze bezpečně odstranit, i jeho částečné odstranění může vést k výraznému zlepšení kvality života.
Oproti humánní medicíně, kde radikální chirurgii komplikuje svalovina ležící nad mléčnou žlázou, je technika zákroku u psů relativně jednoduchá. Tkáň mléčné žlázy a související mízní uzliny leží přímo pod kůží a svalová vrstva je až v hloubce pod ní. Totální mastektomie u feny představuje odstranění celé mléčné lišty a mízních uzlin před ní a za ní. Ačkoliv je rána veliká, pohybujeme se pořád v podkoží a rekonvalescence je rychlá. Po odstranění stehů (10-14 dní) je možný návrat k plné aktivitě.
Jak již bylo zmíněno, v drtivé většině případů provádíme při této chirurgii také kastraci. Nejen že to snižuje riziko vzniku a růstu dalších tumorů MŽ, ale eliminuje to i vznik jiných gynekologických nádorů (vaječníků, dělohy), riziko zánětu dělohy a do velké míry i diabetes mellitus (cukrovky) u fen.
Existují chemoterapeutické protokoly jako doplněk léčby u maligních metastázujících tumorů. Nejefektivnější je aplikace doxorubicinu každý 3.týden nitrožilně a cyklofosfamidu v tabletách obden po dobu 8 týdnů. V současné době se používá také nový lék mitoxantron jako první volba a doxorubicin a karboplatina u resistentních případů. Chemoterapie snižuje schopnost cirkulujících nádorových buněk metastázovat do plic.
Možné je také doplňkové použití preparátů jako např. Ovosan, které mohou organismu pomoci v boji s nádorem.

Prognóza
Pro určení prognózy je rozhodující typ nádoru a tedy histologické vyšetření. Z dalších faktorů zmiňujeme:
Velikost tumoru: tumory o průměru nad 2,5 cm mají horší prognózu než tumory menší. Čím je tumor větší, tím je větší riziko šíření do lymfatických uzlin, plic a jiných částí těla. Tumory menší než 3 cm mají četnost opětovného výskytu menší ve srovnání s tumory většími.
Průkaz postižení mízních uzlin: horší prognóza
Tumory pevně uchycené k tkáním v hloubce mají horší prognózu.
Tumor s otevřeným, hnisajícím povrchem má horší prognózu.
Velmi rychlý růst doprovází také horší prognóza.
Jestliže histologie prokáže, že byl tumor vyjmut celý, je prognóza samozřejmě lepší.
Pokud je v histologickém řezu tumor obklopen buňkami zvanými lymfocyty, je prognóza lepší.

Další informace a vysvětlení nejasností vám rádi poskytneme na klinice.